Home > Shortpix > Definitionen ÖVE/Önorm E 8001

Definitionen ÖVE / Önorm E 8001

Prod. Nr STARKSTROMANLAGE UND NETZSYSTEM Vorschau
D149_1 Verteilungsnetz d149_001.jpg
D149_2 Freileitung d149_002.jpg
D149_3 Kabelanlage d149_003.jpg
D149_4 Hausanschlusskasten d149_004.jpg
D149_5 Hauptleitung d149_005.jpg
D149_6 Verbraucheranlage d149_006.jpg
D149_7 Stromkreis d149_007.jpg
D149_8 Hauptstromkreis d149_008.jpg
D149_9 Hilfsstromkreis d149_009.jpg
D149_10 Anlage im Freien d149_010.jpg
D149_11 Anlage auf Baustellen d149_011.jpg
D149_12 Hausinstallation d149_012.jpg
D149_13 Bedienungsgang d149_013.jpg
D149_14 Wartungsgang d149_014.jpg
D149_15 Fabriksfertige Schaltanlage oder Verteiler d149_015.jpg
D149_16 Nicht fabriksfertige Schaltanlage oder Verteiler d149_016.jpg
D149_17 Schienenverteiler d149_017.jpg
Prod. Nr BETRIEBSMITTEL, ANSCHLUSSARTEN, SCHUTZEINRICHTUNGEN Vorschau
D149_20 Elektrisches Betriebsmittel d149_020.jpg
D149_21 Elektrisches Verbrauchsmittel d149_021.jpg
D149_22 Schutzart d149_022.jpg
D149_23 Schutzklasse d149_023.jpg
D149_24 Ortsfest d149_024.jpg
D149_25 Ortsveränderlich d149_025.jpg
D149_26 Ortsfeste Leitung d149_026.jpg
D149_27 Bewegliche Leitung d149_027.jpg
D149_28 Fester Anschluss der Leitung d149_028.jpg
D149_29 Überstrom-Schutzeinrichtung d149_029.jpg
D149_30 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung d149_030.jpg
Prod. Nr LEITER UND LEITFÄHIGE TEILE Vorschau
D149_31 Außenleiter d149_031.jpg
D149_32 Neutralleiter d149_032.jpg
D149_33 Mittelleiter d149_033.jpg
D149_34 Schutzleiter d149_034.jpg
D149_35 Schutzerdungsleiter d149_035.jpg
D149_36 Potentialausgleichsleiter d149_036.jpg
D149_37 Nullungsverbindung d149_037.jpg
D149_38 PEN-Leiter d149_038.jpg
D149_39 Aktives Teil d149_039.jpg
D149_40 Gefährliches aktives Teil d149_040.jpg
D149_41 Inaktives Teil d149_041.jpg
D149_42 Körper d149_042.jpg
D149_43 Fremdes Leitfähiges Teil d149_043.jpg
Prod. Nr ELEKTRISCHE GRÖSSEN, GEFÄHRDUNG UND RISIKEN Vorschau
D149_44 Nennwert von Größen d149_044.jpg
D149_45 Nennspannung d149_045.jpg
D149_46 Betriebsspannung d149_046.jpg
D149_47 Höchste Betriebsspannung d149_047.jpg
D149_48 Spannung gegen Erde d149_048.jpg
D149_49 Schleifenimpedanz d149_049.jpg
D149_50 Gefährliche Spannung d149_050.jpg
D149_51 Schädlicher elektrischer Schlag d149_051.jpg
D149_52 Grenzrisiko d149_052.jpg
D149_53 Restrisiko d149_053.jpg
Prod. Nr ERDEN, MITTEL UND MASSNAHMEN ZUM ERDEN Vorschau
D149_60 Erden d149_060.jpg
D149_61 Erde d149_061.jpg
D149_62 Bezugserde d149_062.jpg
D149_63 Erder d149_063.jpg
D149_64 Erdungsanlage d149_064.jpg
D149_65 Erdungsleitung d149_065.jpg
D149_66 Spezifischer Erdwiderstand d149_066.jpg
D149_67 Ausbreitungswiderstand d149_067.jpg
D149_68 Erdungswiderstand d149_068.jpg
D149_69 Potentialsteuerung d149_069.jpg
D149_70 Potentialausgleich d149_070.jpg
D149_71 Hauptpotentialausgleich einer Anlage d149_071.jpg
D149_72 Zusätzlicher Potentialausgleich einer Anlage d149_072.jpg
D149_73 Haupterdungsklemme, Haupterdungsschiene d149_073.jpg
D149_74 Wasserrohrnetz d149_074.jpg
D149_75 Wasserverbrauchsleitungen d149_075.jpg
D149_76 Gasrohrnetz d149_076.jpg
D149_77 Gasinnenleitungen d149_077.jpg
Prod. Nr RÄUME, ORTE, BETRIEBSSSTÄTTEN, Vorschau
D149_80 Raum d149_080.jpg
D149_81 Abgeschlossene elektrische Betriebsstätte d149_081.jpg
D149_82 Trockener Raum d149_082.jpg
D149_83 Feuchter oder nasser Raum d149_083.jpg
D149_84 Heißer Raum d149_084.jpg
D149_85 Kalter Raum d149_085.jpg
D149_86 Brandgefährdeter Raum d149_086.jpg
D149_87 Leichentzündbare Stoffe d149_087.jpg
D149_88 Leichtbrennbare Stoffe d149_088.jpg
D149_89 Normalbrennbare Stoffe d149_089.jpg
D149_90 Explosionsgefährdete Bereiche d149_090.jpg
D149_91 Baustelle d149_091.jpg
D149_92 Landwirtschaftliche und gartenbauliche Anwesen d149_092.jpg
D149_93 Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebsstätten d149_093.jpg
D149_94 Medizinische genutzte Räume d149_094.jpg
D149_95 Fliegende Bauten d149_095.jpg
D149_96 Gebiete mit geschlossener Bebauung d149_096.jpg
Prod. Nr FEHLERARTEN Vorschau
D149_100 Isolationsfehler d149_100.jpg
D149_101 Körperschluss d149_101.jpg
D149_102 Erdschluss d149_102.jpg
D149_103 Leiterschluss d149_103.jpg
D149_104 Kurzschluss d149_104.jpg
D149_105 Vollkommener Körper-, Kurz- oder Erdschluss d149_105.jpg
D149_106 Unvollkommener Körper-, Kurz- oder Erdschluss d149_106.jpg
D149_107 Kurzschlussfest d149_107.jpg
D149_108 Kurzschlusssicher und erdschlusssicher d149_108.jpg
D149_109 Fehlerstrom d149_109.jpg
D149_110 Kurzschlussstrom d149_110.jpg
D149_111 Erdschlussstrom d149_111.jpg
D149_112 Fehlerspannung d149_112.jpg
D149_113 Grenzfehlerspannung d149_113.jpg
D149_114 Wirkfehlerspannung d149_114.jpg
Prod. Nr SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG Vorschau
D149_120 Basisschutz d149_120.jpg
D149_121 Fehlerschutz d149_121.jpg
D149_122 Zusatzschutz d149_122.jpg
D149_123 Basisisolierung d149_123.jpg
D149_124 Betriebsisolierung d149_124.jpg
D149_125 Handbereich d149_125.jpg
D149_126 Schutzisolierung d149_126.jpg
D149_127 Schutztrennung d149_127.jpg
D149_128 Schutzkleinspannung d149_128.jpg
D149_129 Funktionskleinspannung d149_129.jpg
D149_130 Nullung d149_130.jpg
D149_131 Schutzerdung d149_131.jpg
D149_132 Fehlerstrom-Schutzschaltung d149_132.jpg
D149_133 Isolationsüberwachungssystem d149_133.jpg
Prod. Nr BETRIEBSARTEN Vorschau
D149_140 Dauerbetrieb d149_140.jpg
D149_141 Kurzzeitbetrieb d149_141.jpg
D149_142 Aussetzbetrieb d149_142.jpg
D149_143 Spieldauer d149_143.jpg
D149_144 Relative Einschaltdauer d149_144.jpg
Prod. Nr BLITZEINWIRKUNGEN UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ Vorschau
D149_150 Direkter Blitzschlag d149_150.jpg
D149_151 Indirekter Blitzschlag d149_151.jpg
D149_152 Direkte Blitzeinwirkung d149_152.jpg
D149_153 Indirekte Blitzeinwirkung d149_153.jpg
D149_154 Ableitertrennschalter d149_154.jpg